Арт & Живот


Меѓународен симпозиум посветен на германската драма во Македонија

Следните два дена, триесеттина научници и универзитетски професори ќе презентираат свои согледувања за големата историја за присутноста на германската драма и театар во Македонија