Граѓани

НМС ќе ги вклучи младите во донесувањто на одлуки

Повеќе младински организации во земјава подготвуваат платформа за основање на Национален Младински Совет, кој ќе претставува чадор организација која треба да ги вклучи младите во процесот на донесување на одлуки кои се однесуваат на нив.