Редакција

Џабир Дерала (гл.од.ур.)

Уредувачки колегиум: Борјан Јовановски, Соња Крамарска, Ана Василевска

Адреса: Васил Главинов 3/5/7, 1000 Скопје

[email protected]

074 229 070