ФЗО: Имаме разбирање за предизвиците со кои се соочуваат избраните лекари и натаму ќе преземаме активности кои се во нивен интерес

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување ја утврдува стручна комисија формирана од министерот за здравство. Со Уредбата за начинот и...