Сите нови автомобили во ЕУ ќе имаат ограничувачи на брзината

Уредите за ограничување на брзината наречени „Intelligent Speed Assistance“ (Интелигентни помошници за брзина) ќе користат софтвер за препознавање на сообраќајните знаци како и ГПС податоци за одредување на максималната дозволена брзина на одреден дел од патот и потоа автоматски ќе ограничува моќност на машината на возилото со што ќе спречува преголема брзина