Како и визит картичките исто и пасошите можат да кажат многу за некоја личност – каде била, каде ќе оди и секако колку е фотогенична.