МТСП: Tраен надоместок за невработен родител кој се грижел за дете со попреченост

Право на овој надоместок ќе имаат родителите кои се невработени и не користат право на пензија. Надоместокот ќе може да го користат, по наполнување на 62 години за жени, односно, 64 години за мажи. Се воведуваат две целосно нови услуги за лицата со попреченост – Лична асистенција и услугата Домашна нега