Со грант од 1 милион евра ЈП Водовод и канализација ги почна активностите за Пречистителна станица во Скопје

Изведбата на студијата и практичната примена на наодите од истата, директно ќе доведе до подобрување на процесот на одведување на отпадните води во град Скопје, заштита...