Без евиденција дека се родени „армија“ од речиси 700 лица, а најголемиот број, 397, се деца до 18 години

659 е вкупниот број на неевидентирани лица коишто се внесени во евиденција согласно Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени, според податоците добиени од...