Македонија комплетно заостанува зад регионот во енергетските реформи

Босна и Херцеговина и Македонија се чини дека не само што отпаднаа од трката, туку отидоа уште поназад. Ова е извор на сериозни грижи во Енергетската заедница и, за жал, претставува општ индикатор за недостатокот од споспобност или волја во овие две земји да ги следат европските правила