20 ноември, се одбележува како Светски ден на детето и ден на Конвенцијата за
правата на детето, и е ден кога сите ние ги сублимираме нашите заложби, напори, иницијативи, преземени дејствија, за утврдување на статусот на детето во училиштето, во семејстсвото и воопшто во општеството, посебно од аспект на почитувањето на децата како индивидуи со свои ставови и гледишта за сите битни прашања, посебно за прашањата кои се однесуваат на нив.

Почитувањето на правата на детето е една од најважите работи кон кои треба сите да се стремиме, затоа што за секое демократско, напредно и развиено општество нема поважна работа од создавање на здрави, образовани, вредни, толерантни поколенија подготвени да се соочат со сите предизвици кои ги носи животот и модерното време.

Повеќе од една година, децата, не само кај нас туку низ целиот свет се соочуваат
со поинаков начин на живот во сите сегменти, вклучувајќи го и образовниот процес. Физичката дистанца, онлајн наставата влијаеа и се уште влијаат врз децата, оосбено врз нивното ментално здаравје и социјализацијата, како битен сегмент во нивниот психолоши развој. Во таа насока сите чинители се должни да сторат сѐ што е во нивна моќ и да им помогнат на децата што полесно/побезболно да го поминат овој период, без тој да остави трајни последици врз нив.

Свесни сме дека за хармоничен развој на личноста на секое дете, треба да
создадеме услови тоа да расте во здрава семејна средина, во пријатна атмосфера исполнета со среќа, љубов и разбирање. Токму затоа децата треба и мора да ги третираме како рамноправни на нас возрасните, како активни субјекти и носители на права и обврски. Дожни сме да го слушнеме и почитуваме нивото мислење, посебно кога станува збор за прашања кои го засегаат нивниот интерес.

Сите имаме обврска да придонесеме за нивен правилен психофизички развој, да ги воспитаме и образуваме во духот на толеранцијата и прифаќање на различностите, да ги научиме како да одбегнуваат конфликтни ситуации и да го изберат дијалогот како начин на решавање на проблемите, со што ќе придонесеме детето да биде подготвено да живее во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправно и солидарно со другите.