Сојузот на стопански комори на Македонија се приклучи кон невладината организација „Зелен навигатор на Западен Балкан“.

Оваа НВО делува во насока на намалувањето на влијанието на климатските промени врз регионалната економија и општеството.

Претседателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, Трајан Ангелоски, кој стана член на Управниот одбор на невладината организација, вели дека со заедничка соработка на економските оператори и институциите од земјите на Западен Балкан, може да се воспостави рамнотежа помеѓу економскиот раст и намалувањето на емисиите на СО2 и да се постигне климатска неутралност.

„Акцијата против климатските промени на крајот ќе го поттикне економскиот раст преку влез на нови технологии, кои создаваат нови области на работа“, истакна Ангелоски.

Во рамките на посетата на Нови Сад, Ангелоски остварил средби и со директорот на Фондот за развој на Војводина, Горан Савиќ на која се разговарало за можностите за соработка во насока на унапредување на земјоделството и агро-бизнисот како значајни стопански гранки, преку размена на искуство и преземање на добрите практики кои се применуваат во Србија. Ангелоски исто така се сретнал и со министерот за државна управа и локална самоуправа на Република Србија, Марија Обрадовиќ при што поразговарале за значајната улога што ја имаат општините во поттикнување на локалниот економски развој, стимулирање на бизнисите и привлекување на инвестиции.

„Зелен навигатор на Западен Балкан“ е независно и непрофитно здружение на компании, единици на локална самоуправа, како и други институции и организации од приватниот и јавниот сектор, кое делува во насока на намалувањето на влијанието на климатските промени врз регионалната економија и општеството воопшто. Фондацијата ќе функционира со поддршка на Фондот за развој на Војводина. Климатските промени доведуваат до низа нови негативни последици за општеството и неговиот развој, кои може значително да се намалат, а некои и да се спречат преку институционални реформи со активно учество и соработка на стопанството, локалната самоуправа и граѓаните.

Инаку, Сојузот на стопански комори на Македонија во 2020 година потпиша Меморандум за соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање со цел да се интензивира соработката за заштита на животната средина на национално ниво, а врз основа на потребата за унапредување на корпоративната одговорност и отчетност во областа на животната средина, како и за понатамошно унапредување на националната и меѓународна регулатива за претпријатијата.

Сојузот спроведе и кампања „Иницијатива на жени во климатска акција“ посветена на подигнување на свеста и преземање мерки со кои се мотивираат и се ангажираат институциите и компаниите да се борат со загадувањето и со климатските промени.