УНХЦР бара од владите да го забрзаат напредокот и да ги решат проблемите на лицата без државјанство во светот

Во светот, статистичките извештаи на УНХЦР избројаа 4,2 милиони лица без државјанство во 94 држави. Земајќи предвид дека повеќето држави не собираат податоци за лицата без...