Директорот на МЕПСО Муртезани за НоваТВ: Можно е струјниот дефект да го предизвика изолаторот на далекуводот Скопје4-Бунарџик што предизвикало палење на сува вегетација?!

– Вчера се соочивме со дефект на изолаторска верига на 110кВ далекувод  Скопје4-Бунарџик. Од дефектот исклучил прекинувачот на далекуводот во трафостаницата  Скопје4 (Пинтија). Во исто време...