Извештај за јавните набавки: Нетранспарентни постапки, преговори без објава на оглас

Ова е само дел од клучните наоди во најновиот извештај од мониторингот на јавните набавки во земјата за периодот јули - декември во 2018 година што го објави Центарот за граѓански комуникации. Документот е во рамки на активноста јавно трошење за јавно добро и поддржан е од проектот на УСАИД за граѓанско учество со цел зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста