Усвоена Програмата на економски реформи (2022 – 2024): Клучните реформи ќе бидат со фокус на зелената и дигиталната транзиција, зајакнување на конкурентноста и на човечкиот капитал

Поттикнување зелена транзиција со цел зголемување на уделот на енергија добиена од обновливи извори, зајакнување на човечкиот капитал, како и подобрување на конкурентноста на домашните  претпријатија и нивна...