Кои е примарниот извор за енормното загадување на воздухот и кое е најприфатливо решение за намалување на аерозагадувањето. Зошто толку години не можеме да го решиме проблемот. Што можеме, а не правиме како држава?

Како против главниот извор на загадувањето – греењето во домаќинствата? Кои се долгорочните мерки и колкави инвестиции се потребни? Кое е непосакуваното сценарио што го очекува Скопје како најзаген град доколку не се применуваат мерките за заштита, во ПРОЦЕС говори професор Дејан Мираковски од Универзитетот„Гоце Делчев“, во Штип.