Во издание на ,,Везилка 2011” излезе најновата стихозбирка на поетот Ристо Лазаров, насловена ,,Светилничар”. Ова е негова дваесет и прва поетска книга.
Содржи 50 песни поделени во седум циклуси од по седум песни, како и една издвоена, воведна песна. Поезијата на Лазаров е инспирирана од преживеаното во современоста, некои од песните извираат од актуелниот миг, а дел од песните се и своевидни ,,поетски патеписи”, со слики од виденото и доживеаното, но и со судбината и животот на Македонците во светот.
Во книгата е објавен поговор од Катица Ќулавкова под наслов ,,Поетско-реторичките перформанси на Ристо Лазаров” во кој таа го нагласува ,,настојувањето на песната да биде критички настроена спрема стварноста, спрема настаните и луѓето кои често пасивно, некритички се однесуваат спрема аномалииите на нашата современост, културна и политичка” и дека ,,од таа критичка позиција произлегува потребата да се иронизира, да се подвлече извесна вредносна и етичка граница, извесна дистанца која ќе ги отвори портите на црниот хумор, подбишегата, гневот и револтот, патетичните реминисценции и носталгијата по една друга стварност”.