Партијата Обедниети за Македонија регаираше на одлуката на Врховиот суд со која се потврди пет годишната затворска казна за Љубе Бошковски. Според нив оваа одлука е уште еден доказ за целосната партизација на судството.

Се покажа дека политиката на диригирано судство воспоставена во првостепеното одлучување се следи во инстанционите постапки се до највисоката судска институција Врховниот суд на РМ.

Со ова се продолжува и потврдува практиката во Македонското судство со која граганите на РМ наместо тристепена имаат четири степена инстанциона постапка.Три од нив се пред судовите во Македонија,а последната која е единствено правична и фер пред Мегународниот суд за човекови права во Стразбур, се вели во изјавата на Обединети за Македонија.