Сигурната куќа од нејзиното отворање од Октомври 2017 година до овој момент е првиот безбеден простор наменет за најмаргинализираните припадници на ЛГБТИ 18+, концепиран како програма за резиденција која вклучува услуги за поддршка, најчесто обезбедени по основ на ризик од дискримнинација, семејно и друг вид насилство или ризик од бездомништво. Како функционира Сигурната куќа- говорат менаџерката Зорица Николова негователот Лазар Зафировски.