Во јавната администрација има родов дисбаланс во многу сектори

Најизразена е ситуацијата во Уставниот суд каде што 90 проценти од вработените се жени. Ваков сооднос, но во корист на мажите има во секторот животна средина и  во транспорт каде што речиси 90 проценти од вработените се мажи