Ревизорски извештај- Арачиново,Сарај,Студеничани и Кичево не информираат за услугите

Квалитетот на услуги кои ги обезбедуваат единиците на локалната самоуправа (ЕЛС), не обезбедува ефективна и брза услуга за граѓаните, ниту пак еднаков третман, пристап и достапност...