Две лаборатории од Скопје и Гостивар земале брисеви за Ковид или вршеле микробилошки тестирања иако за тоа немале дозвола, односно правеле испитувања надвор од дадената дозвола.  Тоа се двете лаборатории чии предмети два месеца чекаат, Министерството за здравство да постапи по записникот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Од ресорното министерство не ги соопштуваат имињата на двете лаборатории, но потврдија дека од дополонителните согледувања  ќе утврдуваат дали ќе им биде одземена дозволата за работа.

“Предметите се во постапка во Министерството за здравство во која по добиениот записник од ДСЗИ, министерството ќе побара и дополнителни докази од инспекторатот, а согласно Законот за управна постапка министерството е должно да се обрати и до странките и од нив да побара образложение за непостапувањето во согласност со дозволата за работа, по што ќе оформи мислење и ќе постапи соодветно на утврденото во постапката.

Министерството за здравство постапува согласно член 65, став 2, алинеа 5 од Закон за здравствена заштита, во кој што е утврдено дека министерството донесува решение за одземање на дозволата ако установата врши или вршела дејност која што е спротивна на нејзината дозвола за работа, велат за НОВА од Министерството за здравство.

За разлика од „Ели медика“ од Струмица каде што инспекторите затекнале посебна обележана просторија назначена за земање на брис за Ковид-19, а двајцата лаборанти биле најдени во комплет заштитна опрема како земаат брисеви, во овие две лаборатории, на лице место, не е најден доказ дека тестираат за Ковид-19.

Во едната е добиено усно признание за тоа, додека во другата е утврдено дека се земаат микробиолошки брисеви, но не за Ковид, кои потоа се  работат во друга лабораторија. Нема информација за кого, за чии потреби работеле овие две лаборатории.

“Согласно ова и кај овие две е констатирано вршење на здравствени услуги, надвор од дозволата за работа. Од страна на ДСЗИ се доставени до Министерството за здравство известувања за работа вондејност по кои Министерството ќе одлучува“, велат од Министерството за здравство.

Третата лабораторија за која информираше НОВА, „Ели медика“ од Струмица, според министерството, земала брисеви за Ковид и работела за потребите на Аџибадем Систина. Оваа лабораторија доби забрана од ДСЗИ за вршење на микробиолошка дејност, за тестови за Ковид.

Но, министерството не може да постапува во случајот се додека Второстепена комисија на Влада, не се произнесе по нивната жалба. И покрај тоа што нема дозвола за вршење на ваква дејност,  „Ели медика“ се рекламира, а тестовите за Ковид се со астрономски високи цени од 5500 до 6000 денари за изработка за 48 часа, до 12000 за тестови кои се работат за 8 часа.

Здравствените установи, лабораториите за да можат да вршат здравствена дејност во случајот тестираа и земање на брисеви, мора да добијат дозвола од Министерството за здравство. Составен дел на дозволата за работа на здравствените установи е „листа на услуги“ кои, согласно условите за работа, установата може да ги врши.

Од ресорното министерство информираат дека доколку установата не постапува во согласност со дозволата за работа и врши и други услуги, кои се надвор од одобрената „листа на услуги“, тогаш ДСЗИ врши инспекциски надзор. ДСЗИ може да го утврди прекршувањето и во редовен и во вонреден инспекциски надзор по кој изготвува извештај до Министерството за здравство, по што се одлучува дали ќе им биде одземена дозволата за работа.

Големите приватни болници за кратко време од пандемијата создадоа систем за што побрзо да стигнат до повеќе градови во внатрешноста и ангажираат помали лаборатории да земаат брисеви или да тестираат на Ковид. Ваквите мали лаборатории најчесто склучуваат интерни договори со болниците и земаат брисеви или работат тестови за Ковид без дозвола од ресорното министертво.  Но, со ова ја доведуваат во прашање и сигурноста на тестовите и точноста на резултатите.