„Шарена револуција“? (контекстуални предизвици на граѓанскиот отпор и уметниковиот активизам)“ на авторот Велимир Жерновски е добитникот на годинашнава награда „Ладислав Баришиќ“ која се доделува од здружението на ликовни критичари AICA Македонија.

На отворениот повик распишан од 11.април до 20.мај оваа година се пријавиле пет проекти.

Tрочленото стручно жири во состав Валентино Димитровски (историчар на уметноста, ликовен критичар и куратор), Артан Садику (професор по филозофија) и Јованка Попова (историчар на уметност), по разгледувањето на доставените предлози одлучило дека предметниот проект на Велимир Жерновски заслужува да биде издвоен и награден..

Актуелните состојби во општеството, политиката и во културата, на глобален и на локален план, недвосмислено го упатуваат дискурсот за состојбите во уметноста денес и нејзиниот претпоставен карактер во правец на фингирање на една ангажирано-критичка димензија не само на нејзините релевантни практики, туку, еднакво, и на уметничката критика како комплементарно дејствување во културната размена и живеење.

Тргнувајќи од уверувањето дека денешната уметност и критика се во нераскинлива симбиоза и упатени на взаемно проткајување и надополнување, а она што на тој план обете ги апсорбира и насочува е доминантно критичката компонента и понирањето во актуелните социокултурни и политички состојби, сметаме дека денес релевантни практики во обете области може да бидат само оние што се критички димензионирани и упатени на актуелните случувања и состојби кај нас и во светот.

Токму проектот на Велимир Жерновски, „Шарена револуција“? (контекстуални предизвици на граѓанскиот отпор и уметниковиот активизам)“,  наполно ги задоволува овие два критериума, сметаат од здружението.

Имено, од една страна, овој проект недвосмислено се фокусира на актуелните збиднувања околу граѓанскиот активизам и поливалентното спонтано дејствување во рамките на Шарената револуција, за разобличување на первертираните парадигми на власта во сите сфери на општественото живеење. Овој повеќегодишен активизам со интензивирање во актуелниот општествен момент, Жерновски го фокусира како своевидно концептуално перформативно дејствување.

Од друга страна, проектот недвосмислено е фундиран како иманентна критика во вивисекцијата и разобличувањето на веќе подолго време етаблираните ригидни општествени и културни практики и политики кај нас.

Велимир Жерновски е уметник кој работи цртежи, видеа и фотографии, преку кои ги истражува промените во урбаната култура и прашањата поврзани со сексуалноста и родовиот идентитет, како и прашањата поврзани со постојаната транзиција, како на личниот, така и на идентитетот на сопствената генерација. Има остварено неколку самостојни изложби во Македонија и Европа и учествувал во повеќе меѓународни проекти и културни соработки. Од 2008 година е коосновач и претседател на Ф.Р.И.К (Формација за развој на иницијативи во културата), програма што работи на мотивирање на социјално ангажирана културна продукција ослободена од секаков вид стереотипи и предрасуди.