Доктори, правници, професори, уметници се меѓу добитниците на наградата „13 ноември“ што традиционално секоја година ја доделува Град Скопје. За нив се одлучуваше по пат на тајно гласање од комисија во состав Вангелина Мојаноска како нејзина претседателка и членовите Лорета Георгиевска-Јаковлева, Газанфер Бајрам, Севдаиљ Демири, Халил Зендели, Бранко Цветкоски, Виолета Томовска, Петре Арсовски, Роландо Кутиров, Љубиша Станковиќ и Даница Стојанова.

Меѓу годинашните лауреати се актерот Раде Шербеџија, универзитетскиот професор во пензија, Денко Малески, медицинскиот тим чиј ччлен беше и министерот за здравство Венко Филипче кој ја изведе првата операција во земјава – имплантација на вегус нерв стимулатор кај пациенти со епилепсија резистентна на лекови и други.

Наградата „13 ноември“ ја доделува Град Скопје за остварувања во различни области, како образование, култура, здравство, заштита на животната средина, итн.

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2021 година се:

Од областа на науката

– Денко Малески (професор во пензија) – за посебен долгогодишен придонес во развојот на науката и високото образование;

– Емил Ниами (автор, лектор, преведувач) – автор на првиот Речник на антонимите во македонскиот јазик и на првиот Речник на паронимите во македонскиот јазик.

Од областа на образованието и воспитанието

– Мишо Докмановиќ (редовен професор на Правниот факултет„Јустинијан Први“) – за посебен придонес во развој на науката и високото образование.

Од областа на публицистиката

Слободан Петровиќ (новинар, публицист) – за повеќедецениски придонес во македонската печатена новинска продукција.

Од областа на културата

Ирена Колиштркоска Настева (археолог) – за 35-годишно активно битисување, видно учество во сферата на културата, музејското работење, со акцент на археологијата.

Лилјана Пандева (писател, поет, прозаист) – за достигнувања во областа на современата македонска книжевност и придонес како лектор по македонски јазик.

Од областа на уметноста

Емилија Џипунова (балетски уметник и балетски критичар) – за долгогодишен придонес во развојот на балетската уметност во државата и надвор од неа.

Од областа на здравствената заштита

Медицински тим на доктори кој ја изведоа првата операција во земјава – Имплантација на вегус нерв стимулатор (ВНС) кај пациенти со епилепсија резистентна на лекови, составен од: доц. д-р Владимир Рендевски, доц. д-р Венко Филипче, проф. д-р Владимир Башчаревиќ, проф. д-р Емилија Цветковска, н.сор. д-р Бојан Бошковски, доц. д-р Иван Барбов, асс. д-р Благој Шунтов, д-р Радмила Панговска, д-р Јасна Бушиноска.

Тим за имунизација од ковид-19 при Здцравствен Дом Скопје – за исклучителна ангажираност и несебичен придонес во процесот на имунизација на населението.

Правни лица

ЈНУ Институт за македонска литература – Скопје – за 40-годишна работа во областа на науката, образованието и културата и реализирани проекти за заштита на културното наследство во соработка со Градот Скопје.

ООУ „Кирил и Методиј“ село Стајковци, Општина Гази Баба, Скопје – за постигнати извонредни резултати во наставниот процес и воннаставните активности во училиштето и надвор од него.

Лице од друга држава

Раде Шербеџија (режисер, актер) – за голем придонес во културно-уметничкиот живот и афирмација на град Скопје преку филмот „Ослободување на Скопје“.

Ученици и студенти

САНДРА НЕДАНОВСКА (ученичка во ПСУ „Јахја Кемал“- Скопје) – за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Скопје во државата и надвор од неа.