Државниот испитен центар денеска ги објави резултатите на државно ниво од полагањето на екстерните испити од државната матура.

Директорката Елизабета Наумовска вели дека овогодинешните резултати споредбено со 2019 година се подобри што укажувало на тоа дека и со онлајн наставата се постигнале повисоки резултати и успеси.

– Изразено во бројќи средната оценка на државно ниво изнесува 3,61 а во 2019 година средната оценка била 3,48, вели Наумовска.

Од попладнево резултатите же бидат објавени на огласните табли на училиштата и на сајтот на Министерството за образование. Од денеска почнува да тече тридневниот рок за приговори на учениците, а цената на поднесокот е 1500 денари.

Со овој износ, вели Наумовска сакаме да го намалиме бројот на неосновани приговори.

Предметот македонски јазик и литература го полагале 10 647 ученици и постигнале средна оценка 3,93 за разлиак од 2019 гонина кога ова оценка била 3, 69.

Албански јазик и литература полагале 3873 ученици, а постигнале осредна оценка 3,59. Овде има уназадување споредбено со 2019 година кога средната оценка изнесувала 3,85.

Предметот турски јазик го полагале 253 ученици, а средната оценка изнесува 3, 57.

Кај странските јазици уназадување во средната оценка има за англискиот и францускиот, а кај германскиот и кај рускиот има подобрување во редната оценка споредбено со 2019 година.

Кај предметот математика има подобрување. Него го полагале 1510 ученици, а среднат оценка сега 4,07 за разлиак од 2019 година кога изнесувала 3,66.

Мало уназадување во средната оценка има кај предметот естетика, додека предметот филозофија годинава за разлика од 2019 година постигнал подобар скор.

На 12 јули ќе бидат објавени конечните резултати од јунската сесија на државната матура, а следниот термин за полагање во август.