Технички производи, бела техника и производи во домот се меѓу најзастапените во рекламациите на потрошувачите. Податоците на Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) покажуваат дека мобилните телефони и телевизорите се најчеста причина за поплаки на оштетени клиенти во категоријата технички производи, а машините за перење, фрижидерите и инвертерите меѓу белата техника. Како најзастапен производ во домот, на што се пожалиле граѓаните, во текот на минатата година, а за кој се поднесени најголем број поплаки е издвоен и мебелот.

Од категоријата општо во која потрошувачите пријавуваат проблеми со попусти, недоставени производи, барање на информација и слично, најголем број поплаки се однесувале
на категоријата „недоставен производ“, односно се работи за ситуации кога на потрошувачите не
им бил навремено доставен производ што бил нарачан и платен.

Меѓу услугите најзастапени се поплаките за туристичките агенции кои се однесуваат на изгубени куфери при трансфер со автобус.

Кај јавните услуги – телекомуникациските, електрична и топлинска енергија, евидентирани се проблеми во сите. Кај телекомуникациските услуги, граѓаните се жалеле на сметки, а во делот на електрична и топлинска енергија за сметки и за застарени сметки.

Во делот на специјалистичките советувања, најзастапени биле проблеми со осигурувањето, додека
поплаките за храна и домување се сведени на минимум, имајќи го предвид, наведуваат од Организацијата, фактот дека АХВ има бесплатна линија за поплаки и Одделение за заштита на потрошувачи.

Според ОПМ, иако бројката на поплаки за финансиски советувања била мала, дел од советите се однесувале на проблеми со кредитите, каматната стапка и трошоците за заверување кај нотар кои дополнително се наплатуваат.

Најголем дел од советувањата на граѓаните се остварени во советувалиштето на ОПМ во Скопје, односно 58 отсто. Во советувалиштето во Скопје се евидентирани и поплаки од 199 потрошувачи од други градови. Во вкупниот број совети се евиднтирани осум отсто од ОП Охрид, осум отсто ОП Битола, осум отсто ОП Штип, а 11 отсто од вкупниот број советувања се остварени од страна на Организацијата на потрошувачите на Кочани.

Организацијата нуди и ИТ механизми за електронско водење на советувања и статистичка анализа. Зголеменото користење интернет како канал за комуникација создава потреба од развој на онлајн алатки за подобрување на комуникацијата со корисниците на услуги од ОПМ. За таа цел е креирана апликација за електронско поднесување поплаки од потрошувачи која е поставена на веб-страницата на ОПМ (www.opm.org.mk), https://mantikor.mk/opm_temp/indexpublic.php/.