Потрошувачите може да бараат обештетување поради прекини на струјата

Специјална комисија составена од три члена ќе биде задолжена за обесштетување на производители и потрошувачи на електрична енергија доколку операторите не се согласни со барањето за надомест на штета што ќе го поднесат потрошувачите или производителите

Регулаторна комисија: Нови цени на водите по регулирана тарифа

Регулаторната комисија за енергетика го презема секторот за води, ги подготвува подзаконските акти  во соработка со консултанската куќа Нирас и треба да ја утврди просечна, минимална и максимална тарифа