Државната комисија за спречување на корупција во 2021 година оформила 753 предмети против политички и други функционери кои се обврзани да доставуваат анкетни листови за нивната имотна состојба. Предметите се оформени бидејќи тие не доставиле навреме или воопшто не приложиле податоци за имотната состојба на почеток на мандатот и по завршувањето на мандатот.

Податоците беа соопштени на денешната седница на Комисијата која беше отворена за медиумите.

Во врска со тоа Државната комисија за спречување на корупцијата издала 85 прекршочни глоби. Исто така поради сомневање во точноста на приложените податоци во анкетните листови биле проверени податоците што ги дале 15 членови на Владата за кои Комисијата имала оправдани причини да изврши проверка. Такви проверки се вршени и за судии, градоначалници и претседатели на управни одбори.

Согласно Законот за спречување на корупција и судир на интереси секое избрано и именувано лице е должно во рок од 30 дена по преземање на функцијата до Државната комисија за спречување на корупцијата да поднесе образец за имотна состојба – Анкетен лист. Посебен образец се поднесува и за промена во имотната состојба. Овој образец се пополнува, доколку избраното  или именуваното лице веќе има поднесено образец за својата имотна состојба и притоа има промена во истата во вредност од 20 просечни плати во претходниот тримесечен период. Анкетниот лист се поднесува до Државната комисија за спречување на корупција како и до Управата за јавни приходи.

Функционерите се должни да поднесат податоци за имотната состојба и по завршувањето на нивните мандати, за да се види евентуалната разлика која настанала за време на вршењето на функцијата.