Нашата политика во наредните четири години е фокусирана на подигнување
на нивото и квалитетот на одржување на постојното зеленило и садници и
воспоставување нови зелени површини, а клучниот капитален проект е
изградбата на големиот зелен парк спроти населбата Карпош 4.

Наша заложба ќе биде субвенционирање на граѓаните во Општина Карпош со
инвертери заради зголемување на енергетската ефикасност, а со тоа
намалување на загаденоста, односно заштита на животната средина.
Еден од нашите главни приорите е одржување на високо ниво на комуналната
хигиена и урбаната опрема во Општината, за што ќе ангажираме соодветен
број комунални редари. Во соработка со НВО, градските јавни
претпријатија и општествено одговорните компании, нашата политика е
Карпош да прерасне во општина со „нула отпад“.

Иако климатските промени, заштитата на водните ресурси и пречистувањето
на отпадните води се прашања за кои општината нема посебни ингеренции,
нашата политика во наредниот четиригодишен период е активно да се
вклучиме во активностите што ги спроведуваат Владата и Град Скопје. Тоа
особено се однесува на заштита на реката Вардар и изградбата на
пречистителната станица за отпадни води на Град Скопје.