Владата донесе одлука за финансиска поддршка на 745 естрадни уметници кои се погодени од корона-кризата. Тие ќе добијат еднократна помош од 30.750 денари (500 евра) по лице или за нив ќе бидат издвоени вкупно 23 милиони денари од шестиот пакет на економски мерки.

На јавниот повик за финансиска поддршка на естрадни музичари, што го објави Генералниот секретаријат на Владата, а кој се спроведе во соработка со Министерството за економија и Министерството за култура, пристигнале вкупно 1.633 апликации, а по вкрстување на податоците од Министерството за труд и социјална политика, од Управата за јавни приходи, од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и од официјалните списоци од Здруженијата на естрадни уметници, се утврдило дека критериумите за добивање на финансиска поддршка ги исполнуваат вкупно 745 лица.

Критериумите кои естрадните уметници требаше да ги исполнат за да добијат еднократна финансиска помош се:

– Да имаат пополнето годишна даночна пријава;

– Да не се корисници на пензија;

– Просечните месечни приходи да не надминуваат 15.000 денари;

– Да не користат некоја од редовните програми за социјална помош на Министерството за труд и социјална политика и

– Да бидат членови на некое од регистрираните здруженија на естрадни уметници

Во спроведување на оваа мерка, Владата на Република Северна Македонија континуирано комуницираше со сите регистрирани здруженија на естрадни уметници во земјата, пришто се разменија идеи за формирање на комора на естрадни уметници, со цел да се систематизира и стави во определена рамка оваа дејност, со што комората би издавала лиценци за работа на естрадните уметници и на тој начин би се создал ефективен и конкурентен пазар, би се намалила сивата економија и системски ќе се надминуваат проблемите со кои се соочуваат естрадните уметници.