Државниот завод за статистика, врз основа на податоците од Анкетата за приходите и условите за живеење, која се спроведува во согласност со препораките на Европската Унија, ги пресмета индикаторите за сиромаштија за 2020 година. Според податоците, во 2020 година, стапката на сиромашни лица во Македонија изнесувала 21.8 отсто. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштијата на домаќинствата составени од двајца возрасни со две издржувани деца во 2020 година е 20.7 отсто.

Од табелите што ги приложи Државниот завод за статистика може да се види дека речиси половина од семејствата во Македонија со три деца живеат во сиромаштија, односно стапката на сиромаштија во 2018 година кај оваа категорија изнесувала 50.2 отсто, во 2019 била 44.7 а во 2020 45.6 отсто.

Според податоците, пак, надвор од зоната на сиромаштија се самците над 65 годишна возраст, при што мажите самци на пример повеќе страдаат од сиромаштија за разлика од жените самици, кај мажите просечната стапка на сиромаштија во трите последователни години е околу 10 отсто а кај жените 7 отсто.

Од сиромаштија во Македонија најмногу страдаат самохрани родители, стапката на сиромаштија кај нив во 2018 изнесувала 33.8 во 2019 42.6 и во 2020 41.6 отсто.

Она што е карактеристично за владите во Македонија се социјалните трансфери што ги извршуваат за различни поводи, најчесто во предизборен период или во време на економска криза и неодамнешната криза со пандемијата. Од податоците може да се види дека социјалните трансфери се покажале како мошне ефикасни затоа што со нивна помош сиромаштијата кај целната категорија луѓе е преполовена односно се намалила за околу 50 отсто. Пред социјалните трансфери стапката на сиромаштија кај ранливата категорија луѓе била околу 40 отсто за анализираните 2018, 2019 и 2020 година, а по социјалните трансфери таа паѓа на околу 21 отсто. (С.К.)