Охрид наскоро ќе добие нов културен белег. Чинарот е влезен во процедура да стане симбол на природата со уште неколку стари дрва во македонскиот туристички бисер. Симболот на градот што е сведок на 11 вековни премрежја е содржан во елаборат на „Деконс Ема“, друштво за еколошки консалтинг од Скопје, како дел од проектот на одделението за влијание и заштита на животната средина при локалната самоуправа.

„Чинарот е културно и природно богатство, а со ова треба да се потврди значењето што го има за град Охрид и туристичката понуда. Наш предлог е негово категоризирање во споменик на природата пришто се изготвени и низа мерки за поддршка на она што досега е направено, но и нови на долг рок за заштита на дрвото и стабилизација на крошната“, нагласува Менка Спировска од „Деконс Ема“.

За таа цел во елаборатот е вметната и посебна програма во насока за обезбедување на дополнителни финансиски средства од градската каса.

„Проекциите велат дека се потребни околу 15.000 евра на годишно ниво што и не се големи пари. Поголем дел би биле наменети за откривање на веќе направеното, за реставрација на дрвото и заштита на крошната“, додава Спировска.

Одлуката за категоризација на Чинарот во споменик на природата е мината на Советот на град Охрид и ќе биде проследена до министерството за животна средина. Слична постапка во иднина е планирана и за останатите чинари во Охрид, но и за вековниот кочеџик пред црквата „Пресвета Богородица Перивлепта“.