Апелациски суд: Постапено законски по жалбата на оштетените штедачи на Еуростандард банка

Согласно чл. 175 ст.2 од Судскиот деловник, предметите од итна природа веднаш се заведуваат и преку автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети и веднаш...