Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) изминатиот квартал ја одзеде дозволата за работа на Радио Слободна Македонија за неисполнување минимални кадровски услови, а додели дозвола за емитување на Телевизија 3 Скопје од забавен општ формат, на македонски, албански и турски јазик на регионално ниво, како дозвола за музичко – говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга.

Пресекот на спроведените надзори и изречените опомени врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги на барање и издавачите на печатени медиуми ги претстави на втората јавна расправа на АВМУ директорот на оваа институција Зоран Трајчевски.

Во вториот квартал годинава, Агенцијата за констатирани непочитувања на радиодифузерите на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Законот за медиуми, донела  65 решенија за преземање мерка, од кои поголемиот дел, 42, поради недоставување писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување.

Трајчевски информираше и дека се донесени мерки за неспроведување на програмскиот концепт, непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, неисполнување на квота за изворно создадената програма, необјавување на податоци за сопственичката структура, уредништво, изворите на финансирање во претходната година и недоставување снимка од објавата, необезбедување информации што треба да им се направат достапни за корисниците  и за недозволено спонзорство на верски програми.

Агенцијата донела и три решенија за опомена против оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, заради реемитување програмски сервиси коишто не се регистрирани во Агенцијата согласно член 141 од ЗААВМУ.

За двајца издавачи на печатени медиуми, биле изречени мерки опомена, од кои, едната за необјавување на податоците за седиштето на издавачот на медиум, печатницата и датумот на печатење или препечатување, а втората за необјавување во дневен весник на податоци за сопственичката структура и недоставување на исечок од објавата до Агенцијата.

Како што информираше Трајчевски, по барање од заинтересирана страна за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, е изработена студија која покажала дека нема оправданост за објавување конкурс, поради тоа што условите на пазарот не овозможуваат одржливост на постојните учесници на пазарот, со влез на нова телевизија.