Европската комисија усвои договор за партнерство со Бугарија за кохезионата политика во вредност од 11 милијарди евра за периодот 2021-2027 година.
Договорот ја дефинира инвестициската стратегија на земјата во областа на кохезионата политика за периодот 2021-2027. Фондовите за кохезиона политика ќе промовираат економска, социјална и територијална конвергенција во бугарските региони и ќе помогне да се исполнат главните приоритети на ЕУ, како што се еколошката и дигиталната транзиција.

Овие средства, исто така, ќе ги поддржат политичките области во кои Бугарија има потенцијал да постигне напредок и да ги намали регионалните разлики во земјата, објави ЕК.

Договорот за партнерство ги опфаќа Европскиот фонд за регионален развој – ERDF, Европскиот социјален фонд плус – ESF+, Кохезиониот фонд, Фондот за праведна транзиција – JSF и Европскиот фонд за поморство, рибарство и аквакултурата – EMFF.

Еколошката транзиција и намалувањето на енергетската зависност

2,4 милијарди евра од ЕРДФ и Кохезиониот фонд ќе и помогнат на Бугарија да ги постигне своите цели за климата. Поточно, 600 милиони евра ќе помогнат да се зголеми уделот на обновливите извори на енергија на 27% од вкупната потрошувачка на енергија, како и да се намали потрошувачката на енергија и емисиите на стакленички гасови во јавните згради. Средствата од ЕРДФ ќе се користат и за рециклирање на 70% од целиот отпад од пакување. Покрај тоа, инвестициите ќе бидат насочени и кон намалување за повеќе од една третина (најмалку 35%) од процентот на населението кое живее во ризик од природни катастрофи како што се поплави или шумски пожари.

ФСП ќе обезбеди 1,3 милијарди евра за да обезбеди социјално и економски одржлива транзиција. Фондот ќе го подобри капацитетот на погодените територии за подобро искористување на енергијата од обновливи извори.
Фаќање чекор со ЕУ и поддршка на најранливите региони
Средствата, исто така, ќе и помогнат на Бугарија да ја подобри својата основна инфраструктура, особено во регионите каде што инвестициите во инфраструктурата се недоволни или отсутни. Речиси половина од вкупното финансирање на кохезионата политика (4,2 милијарди евра) ќе биде инвестирано во северозападните, северо-централните и североисточните региони, вклучително и кофинансирање за изградбата на тунелот Шипка, првиот тунел што поминува низ Стара Планина.

Поддршката на ЕУ за поволно деловно опкружување, исто така, се очекува да го зголеми уделот на иновативните мали и средни претпријатија од 27,2% во 2016 година на 32% во 2026 година – тие ќе отворат работни места и ќе придонесат за развојот на бугарската економија.

Работни места на иднината: поинклузивен и дигитален пазар на труд

Бугарија ќе инвестира 2,6 милијарди евра од ЕСФ+ со цел да го подобри пристапот до вработување, да ги зголеми вештините за луѓето да можат успешно да се движат низ двојната еколошка и дигитална транзиција, како и да гарантира еднаков пристап до квалитетно и инклузивно образование и обука. Ова вклучува 315 милиони евра за поддршка на младинското вработување и 630 милиони евра за мерки за социјално вклучување, од кои 136 милиони евра се наменети за борба против детската сиромаштија. 221 милион евра ќе бидат наменети за социо-економска интеграција на маргинализираните заедници, на пример Ромите.

Благодарение на финансирањето на ЕУ, предвременото напуштање на училиштето се очекува да падне од 12,8% на 7% до 2030 година. Учеството на возрасните во активностите за учење се очекува да се зголеми од 24,6% на 35,4%, додека вработеноста се очекува да се зголеми од 73% на 79%. . Се очекува населението во ризик од сиромаштија и социјална исклученост да се намали за 0,8 милиони луѓе (од 2,3 на 1,5 милиони луѓе).

Конечно, Бугарија има за цел да ја надмине целта поставена на Самитот во Порто во однос на стапките на вработеност, а бројот на луѓе во ризик од сиромаштија и социјална исклученост во земјата треба да се намали за речиси 800.000.

Одржливо рибарство и одржлива аквакултура

EFMDRA ќе инвестира околу 84,9 милиони евра во поодржлив риболов и обновување и заштита на водните биолошки ресурси во Црното Море. Ќе се обезбеди и поддршка за развој на одржлив сектор за аквакултура и преработка, вклучувајќи локални заедници за рибарство и аквакултура, како и спроведување на меѓународно управување со океаните. Сите акции што добиваат поддршка ќе придонесат за целите на Заедничката политика за рибарство, како и за клучните приоритети на политиката на ЕУ наведени во Европскиот зелен договор, Стратегијата „Фарм до вилушка“ и Стратегијата за биолошка разновидност.