Преспанското Езеро, кое е природно езеро го делат три држави: Македонија, Грција и Албанија.
Најголемиот дел од езерото е на територија на Македонија, но иако можеби не е толку популарно како Охридското, Преспанското Езеро изобилува со природни убавини.

Фотографии на Ема Кушевска Арт

Во езерото има два острови: Голем град или Св. Петар и Мал Град. Островот Голем Град е прогласен за строг природен резерват заради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. Островот Голем град е долг 750 м, а широк 450 м, со највисок дел 50 м над езерото. Островот Св. Павле е помал – долг е 300 м, а широк 150м со 25-30 м највисок дел на езерото.

За посебната убавина на Езерото и околината, како инспирација служат фотографиите на Ема Кушевска.