Лекупанија е чуварот на животни кој ја спасил Фупи откако паднала во ров. Секое утро, Фупи и другите рехабилитирани жирафи му доаѓаат во посета.