„Вардариште“ под клуч и забрана за заловување на бездомни кучиња во рок од 30 дена освен за оние кои каснале човек. Ваквите одлуки за стационарот доаѓаат по инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) од 19 март по нотираната појава на заразни заболувања кај бездомните животни и непостапување по дел од утврдените пропусти во работењето.

„Поради појава на заразни заболувања кај бездомните животни и непостапување по дел од утврдените пропусти во работењето констатирани со извршената контрола на 19 март годинава, инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство изрекоа мерка за затворање на стационарот “Вардариште” со кое стопанисува јавното комунално претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје. На сила е и изречена забрана за заловување на бездомни кучиња во рок од 30 дена. Во овој временски период ќе се заловуваат и во стационарот ќе се прифаќаат само кучињата кои каснале човек, односно, само по поднесена претставка до Агенцијата. Официјалните ветеринари наредија спроведување и на мерки за темелна дезинфекција дезинсекција и дератизација во стационарот во рок од 5 дена пред негово повторно отворање“, истакнуваат од АХВ.

Инспекциските служби на АХВ изврши надзор над работењето на стационарот за бездомни животни “Вардариште” на 19 март годинава пришто констатираа пропусти во работењето. Во дворот на стационарот биле затекнати кучиња надвор од кафезите и животни кои во стационарот влегле преку оштетената ограда од надвор. Со контролата е утврдено и дека не е воспотавена ниту целосна контрола на влезот и излезот во прифатилиштето, а дел од кафезите не ги исполнувале условите за благосостојба и хигиена, односно, не биле соодветни за сместување на заловените кучиња. Спротивно на законот, во стационарот е утврдено присуство на кучиња без мајка, т.е., животни на несоодветна возраст помали од шест месеци.

„Кај дел од заловените животни констатирано е нарушено здравје и присуство на болести. Спротивно на законските одредби, со контролата е утврдено дека тие во прифатилиштето се сместени во исти простории со здравите животни, бидејќи не постои посебна просторија – карантин наменета за лечење на болните и за опоравување на животните кај кои се извршени хируршки интервенции. Не работела и комората за одлагање на угинатите животни, а пред ламелите на кафезите не биле поставени листите за хигиена со информации за тоа кога е извршено чистење и со кои средства се спроведени мерките за дезинфекија, дератизација и дезинсекција“, нагласуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство.

За констатираните недоследности на 20 март е издадено решение со кое се наложени мерки за отстранување на утврдените недоследности со контролата и наложено е животните кои се заловуваат да бидат и задолжително обележани со микрочип или со други видливи средства за идентификација. Заловените животни треба да бидат вратени на местото каде се заловени најдоцна во рок од 30 дена. За прифатилиштето е изречена му е и мерка забрана за сместување на кучиња помали од 6 месеци без мајки.

На втори април официјалните ветеринари извршија контролен инспекциски надзор во стационарот “Вардариште” пришто е констатирано дека е постапено по наложените корективни мерки. Извршена е делумна санација на оградата, воведена е контрола за влез и излез во стационарот, ставена е во функција комората за одлагање на лешевите и воспоставен е карантин за одвојување на болните од здравите животни. Потврдено е водењето на соодветна евиденција за секое заловено куче, а преземни се и наложените мерки за спроведување на дезинфекција, дезинсекција и дератизација на просториите.