Регистарот на одземен имот, што како новина се воведува во државата и кој беше промовиран во Катастарот, заклучно со денеска, според доставените официјални податоци од деловните банки, се впишани 1.207 станови и дуќани и 278 парцели на земјоделско и градежно земјиште.

„Во соработка со правните субјекти кои располагаат со недвижности преземени во постапки при наплата на побарувања или по други основи, Агенцијата за катастар на недвижности ќе ги прикажува овие податоци на својот портал со што ќе се постигне целта на едно место секој заинтересиран инвеститор или купувач на недвижен имот да добие точна информација за недвижниот имот, кој е расположив на продажба“, информира Борис Тунџев, директор на Катастарот.

Соработка во реализација на проектот досега има со 11 банки, а најголем дел од одземените недвижности што се наменети за продажба моментно доаѓаат од Комерцијална банка АД Скопје. Во втората фаза е предвидено вклучување на стечајните управници и извршителите, затоа што и тие се дел од постапките за располагање со имот.

Тунџев појасни дека Катастарот нема увид во цената по која банката ќе ја врши продажбата, ниту пак динамика за продажба на имотот. Тоа ќе го ажурираат комерцијалните банки, а продажбата ќе биде евидентирана во регистарот кога ќе биде реализирана. Од моментот на воспоставување или продажба на самата недвижност таа ќе биде тргната од регистарот.

„Во моментот кога ќе биде извршена трансакцијата за продажба на недвижниот имот, во истиот момент ќе биде тргната од регистарот. Идејата е во реално време да ја отсликува реалната фактичка состојба за недвижности што во моментот се наменети за продажба“, рече Тунџев.

Катастарот го води регистарот врз основа на податоците од субјекти кои ги презеле недвижностите при наплата на побарувања или по друг основ, односно Агенцијата за управување со одземен имот, Управата за јавни приходи, банки и др.

Како што појаснија стручните служби на Катастарот, Регистарот што се води во електронска форма е дел од геодетско-катастарскиот информациски систем. Тој содржи описни податоци за земјиштето или катастарските парцели, како и податоци за посебните згради и инфраструктурни објекти. На субјектите кои располагаат со овој имот, преку овластени лица, им е овозможен пристап до привремена база на податоци за недвижностите. Тоа ќе го прават преку корисничко име и лозинка што ќе ги доделува Агенцијата. По извршеното потврдување на податоците, ќе се врши упис на податоците во Регистарот на преземени недвижности наменти за продажба.

Законските услови за воспоставување и водење на регистарот се овозможени со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности во јуни годинава, по што беше донесен Правилник за начинот на водење, формата и содржината, а Е-кат системот на Катастарот беше надграден со нова функционалност за иницијално полнење, воспоставување и одржување. Агенцијата за катастар на недвижности ќе ги прикажува податоците од регистарот на преземени недвижности наменети за продажба на својот портал.