Јавните набавки и финансиската контрола се усогласени со европското законодавство, извештај на ЕК

Институционалната поставеност и правната рамка на процесите за јавни набавки во Северна Македонија во голема мера се усогласени со законодавството на ЕУ, но земјата се уште...

Извештај за јавните набавки: Нетранспарентни постапки, преговори без објава на оглас

Ова е само дел од клучните наоди во најновиот извештај од мониторингот на јавните набавки во земјата за периодот јули - декември во 2018 година што го објави Центарот за граѓански комуникации. Документот е во рамки на активноста јавно трошење за јавно добро и поддржан е од проектот на УСАИД за граѓанско учество со цел зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста

Колку повеќе трошеле на јавни набавки,толку биле помалку транспарентни

Со анализата се опфатени министерствата, Службата за општи и заеднички работи, секретаријатите за законодавство, за спроведување на Рамковниот договор, за европски прашања и Собранието на РМ

Чичаковски: Сите одлуки за набавките на ДИК се носени со консензус

Сите набавки што ги направила Државна изборна комисија за парламентарните избори кои се одржаа во декември 2016 се направени преку нетранспарента постапка, односно со преговарање без...