Јавните набавки и финансиската контрола се усогласени со европското законодавство, извештај на ЕК

Институционалната поставеност и правната рамка на процесите за јавни набавки во Северна Македонија во голема мера се усогласени со законодавството на ЕУ, но земјата се уште...

Извештај за јавните набавки: Нетранспарентни постапки, преговори без објава на оглас

Ова е само дел од клучните наоди во најновиот извештај од мониторингот на јавните набавки во земјата за периодот јули - декември во 2018 година што го објави Центарот за граѓански комуникации. Документот е во рамки на активноста јавно трошење за јавно добро и поддржан е од проектот на УСАИД за граѓанско учество со цел зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста

Колку повеќе трошеле на јавни набавки,толку биле помалку транспарентни

Со анализата се опфатени министерствата, Службата за општи и заеднички работи, секретаријатите за законодавство, за спроведување на Рамковниот договор, за европски прашања и Собранието на РМ