Основниот суд во Битола, донесе уште една, втора по ред пресуда против базенот Довлеџик во Битола поради директна дискриминација и повреда на правото на еднаквост на неколку Роми со тоа што не им дозволил влез на базенот на 12.08.2017 година поради нивната етничка припадност, соопшти Европскиот центар за правата на Ромите.

Судот му нареди на правното лице кое управувало со базенот Довлеџик да ја прекине практиката за одбивање влез на базенот за Роми и исплата на оштета во висина од 10.000 денари за секој тужител поединечно.

Оваа е веќе втора пресуда на македонските судови во кои како доказ се прифаќа тестирање на ситуација која е организирана од страна на Европскиот Центар за правата на Ромите.

Првата беше на средината на ноември против истиот базен Довлеџик  поради директна дискриминација на Ром со тоа што не му било дозволено да влезе на базенот во летото 2017 година поради неговата етничка припадност

Во оваа постапка тимот на ЕЦПР меѓу кои и Сенада Сали, правник во ЕЦПР, Адвокат Кети Јандријеска Јованова адвокатка од Скопје и Мустафа Асановски монитор од ЕЦПР, на 12.08.2017 година во соработка со локалната НВО Баирска Светлина од Битола, организираше тестирање за дискриминација во Битола во кое беа вклучени шестмина Роми и пет не-Роми, а подоцна резултатите од ова тестирање беа поднесени до судот како доказ. Притоа, на сите лица кои не се Роми им било дозволено да влезат на базенот, додека на сите Роми им бил забранет влез.

Овие две пресуди на Основниот суд во Битола праќаат порака дека ‘Ромите не смеат повеќе да бидат дискриминирани’ и ќе имаат позитивен ефект за Ромите во Битола.

-Пред се ова е голема победа на Ромите од Битола, кое секое лето се соочуваа со расна дискриминација на локалните базени, а истото тешко можеа да го докажат. Токму тестингот ни помогна да собереме доволно докази за ваквата систематска пракса и соодветно да го претставиме проблемот пред Судот. Несомнено, пресудата од ваков вид претставува пример во македонското судство (а верувам и во регионот). Значајно е тоа што Судот најде директна дискриминација на група граѓани во однос неколку заштитени основи истовремено : етничка припадност, боја на кожа и пол. Искрено, се надевам дека ваквата пресуда ќе служи како лекција за потребата од толеранција и соживот меѓу различните заедници во државата, вели Сенада Сали, правник во ЕЦПР.

Според адвокатката Кети Јандријеска Јованова од Скопје, која ги застапуваше Европскиот Центар за правата на Ромите и останатите тужители во постапката, значајно во овој предмет е и тоа што за првпат во Република Македонија е донесена позитивна судска пресуда со која на невладина организација, во конкретниов случај на Европскиот Центар за правата на Ромите, и се признава правото на активна легитимација да биде тужител во судската постапка согласно чл.41 од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во моментов ЕЦПР се јавува како тужител во уште неколку судски постапки и очекуваме и другите судии да го следат овој пример.