Северна Македонија се наоѓа на 67. место од вкупно 117 држави според меѓународното истражување на Индексот за отвореност на буџет. Истражувањето и оценката за отворен буџет е независно,  компаративно истражување што е базирано на факти и користи меѓународно признаени критериуми за оценка на јавниот пристап до информации поврзани со државниот буџет, можностите за пристап во процесот за креирање на националниот буџет и улогата на институциите кои треба да вршат контрола врз буџетското трошење како што е легислативата и ревизијата во буџетскиот процес.

Оценката за транспарентен буџет за Македонија е 41 (од 100 што означува задоволителна транспарентост, а 0 означува незадоволителна транспарентност). Во однос на земјите од регионот Македонија има за нијанса подобра оценка (41) од Србија (40) и од Босна и Херцеговина (33). Најдобро рангирана земја е Бугарија со оценка 71, Хрватска и Словенија имаат оценка од 68, додека Албанија 55.

Во однос на оценката за транспарентност во споредба со изминатите години, Македонија имала највисока оценка за транспарентен буџет во 2010 година со 49 (од 100), а најниска оценка во 2012 и 2015 година – 35 (од 100), додека во 2017 година оценката изнесувала 37.

Во однос на вклучувањето на јавноста во креирање на националниот буџет, Македонија има оценка 0 (од 100) за јавната вклученост со што се наоѓа на најниското место во регионот, додека Србија има оценка 2 за јавната вклученост, Босна и Херцеговина и Албанија (7), Словенија (11), Хрватска (22), Бугарија (26).

Во извештајот се наведени и препораки до Министерството за финансии и со Собранието.

За да може да се зајакне јавната вклученост во процесот на креирање на буџет, Министерството за финансии на Македонија треба да ги приоритизира следните ставки:

– Да воспостави механизам за вклучување на јавноста во креирање на буџетот и мониторирањето на спроведување на буџетот
– Активно да ги вклучи ранливите групи директно или преку граѓански организации кои ги претставуваат

Собранието на Македонија треба да ги приоритизира следните активности:

– Да ги вклучи граѓаните или граѓанските организации на нивните седници за донесување на буџет пред неговото официјално одобрување
– Да ги вклучи граѓаните или граѓанските организации на нивните седници за ревизорскиот извештај
Државниот ревизор на Македонија треба да создаде формален механизам со којшто ќе и овозможи на јавноста да биде вклучена во создавањето на ревизорската програма и да допринесе во ревизорските истраги