Министерството за образование и наука реагира на изјава на академикот Владо Камбовски во кој тој ги критикуваше властите за изградба на нови факултети, помеѓу нив и предвидените „Дамјан Груев“ и „Мајка Тереза“, без притоа да бидат консултирани академиците од страна на Министерството за образование кога се работи за високообразовни институции – што според него е лоша практика.

“Би сакале да информираме дека единствена надлежна институција за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование, која меѓу другото утврдува дали со проект за основање на високообразовна установа и поднесена документација се исполнети условите за вршење на високообразовна дејност, а воедно дава и одзема акредитација и одобрение за почеток со работа е Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија.

Се работи за тело во кое согласно Законот за високото образование, два члена се именуваат од редот на МАНУ, а во моментов токму еден од членовите е и академик Камбовски и тело кое е независно во своето делување и постапува согласно законските прописи и надлежности.

Македонската академија на науките и уметностите била и ќе остане стратешки партнер во креирањето и имплементацијата на генералните политики за унапредување на образованието и науката, но секако во доменот на ингеренциите и надлежностите кои ги има оваа установа”, вели МОН во реакцијата.