Државниот завод за статистика, во согласност со Програмата за објавување и дисеминација на податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите  во Република Северна Македонија, 2021, во  третиот сет на пописни податоци  ги објави параметрите кои се однесуваат на: образовните и економските карактеристики на лицата, на лицата со попреченост и на дел од карaктеристиките на живеалиштата  и  становите.

Во вкупното резидентно  население на возраст од 15 години и повеќе, според писменоста,  регистрирани се 18. 897  или 1.2 % неписмени лица,  од кои 5. 517 се мажи и 13.380 се жени.

Според  највисокиот степен на школска подготовка,  во вкупното резидентно население на возраст од  15 години и повеќе, регистрирани се: 23.192 лица или 1.5 % без образование, 62.129 лица или 4.1 % се со незавршено основно образование, 423. 456 лица или 27.8 % се со основно образование, 672. 375 лица или 44.1 % се со средно образование, 263.349 лица или 17.3 % се со високо образование, 29. 654 лица  или 1.9 % се со магистратура, 6.037 лица или 0,4 % се со докторат, а 45.174 лица или 3.0 % се со непозната школска подготовка.

Според полето  (видот) на највисокиот степен на школска подготовка, 189. 736 лица  или 18.7 % се од областа Инженерство, производство и градежништво, а само 19.044 лица или 1.9 % се од областа Информатичко-комуникациски технологии.

Во вкупното резидентно  население на возраст од 5 години и повеќе, кои се во процесот на формалното (редовно) образование: 186. 570 лица или 10.7 % посетуваат основно образование, 80.378 лица или 4.6 % се во средното образование, додека 93. 804  лица или 5.4 % се во високото образование, на магистратура  и на докторски студии.

Вкупното работоспособно население  на возраст од 15 години и повеќе изнесува 1.525.366 лица, од кои 717.769 лица се дел од активното население , односно 608.520 лица  се вработени, а 109.249 лица се невработени. Бројот на неактивните лица изнесува 768. 549.

Според највисокиот  степен на школска подготовка, најмногу невработени,  56.  701 лице се со средно образование од кои  34. 313 се мажи и 22. 388 се жени.

Според  дејноста, најмногу вработени,  123.347  лица , има  во Преработувачката индустрија од кои 65.751 се мажи и 57. 596 се жени.

Во вкупното резидентно население, бројот на издржуваните лица  изнесува 450. 766.  

Во вкупното резидентно население бројот  на лицата со попреченост изнесува  94.412 и тоа:  1.8 % на возраст од 0 до 14 години, 43.5 % на возраст од 15 до 64 години и 54.8 % на возраст од 65 и повеќе.

Според видот на попреченоста, најголемо учество од  40.8 % или  38. 499 имаат лицата со потешкотии со движењето.

Од  вкупно 839.174 станови,  53. 987 станови или 63.4 % се населени, а 307.187 станови или 36.6 % се ненаселени.