На иницијатива на Град Скопје во соработка со Министерството за животна средина, изминатиот месец, градот самостојно и заедно со Министерството изврши мерења на испустот на гасови од работењето на објект од тешка индустрија во општината Кисела Вода, беше соопштено на денешната прес-конференција.

Се работи за цементарницата „Титан Усје“ од каде при извршените мерења на амбиенталниот воздух во фабриката се забележани големи концентрации на штетни честици кои значително допринесуваат кон нарушување на квалитетот на амбиенталниот воздух на целокупното подрачје на градот Скопје.

Мерењата се извршени во два наврати, и тоа на 26 и 27 декември минатата година, и 3 и 4 јануари годинава. Во двата наврати измерени се огромни пречекорувања на дозволениот испуст на гасови и честици кои го загадуваат и нарушуваат квалитетот на амбиенталниот воздух.

Конкретно, во месец декември минатата година, измерени се три пати повеќе ПМ10 честички кои се испуштаат во атмосферата, а слични резултати добивме и при мерењето кое е извршено на почетокот на овој месец, велат од градот.

Станува збор за испуштање на три пати поголеми количини од дозволените, на метар кубен секој час.

Затоа, инспектори на градот Скопје заедно со државниот инспекторат при Министерството за животна средина извршија увид на работниот процес во цементарницата при што се забележани сериозни прекршувања спротивни на издадената А интегрирана еколошка лиценца, која ја издава токму Министерството за животна средина.

Имено, при последното мерење, констатирано е драстичнно пречекорување на испустот на штетни честици со што се нарушува квалитетот на амбиенталниот воздух.

Дополнително за загадувањето од котларата за загревање на цементарницата е утврдено дека има надминување на граничните вредности на азотни оксиди NOx при што резултатите од мерењата покажуваат повеќе од двојно поголеми вредности од дозволените 350 милиграми односно покажуваат 711,9 милиграми на метар кубен.

„Поради ова, како градоначалник на градот Скопје преземав иницијатива за покренување на кривична постапка против цементарницата ‘Титан Усје’ согласно член 218, член 230 и член 234 од Кривичниот законик, за непридржување кон прописите за заштита и унапредување на животната средина, со што се загадува воздух, почва, вода, во поголем обем и со што се предизвикува опасност за животот и здравјето на луѓето“, рече денес градоначалничката Данела Арсовска.

Арсовска вели дека е недозвоиливо граѓаните на Скопје да бидат жртви на профитите на неколкумина кои со децении не трујат, обидувајќи се со „донации“ по општините, коруптивно однесување и најразличен вид на влијанија да се амнестираат од одговорноста за загадувањето на животната средина од кое илјадници граѓани страдаат од бројни заболувања.

„Краткорочните, или популарно наречените ‘интервентни’ мерки од страна на градот Скопје се превземаат само по укажување на Министерството за животна средина. По добивање на известување за алармантна состојба од Министерството за животна средина и просторно планирање градот постапува согласно мерките кои се препорачуваат за заштита на амбиенталниот воздух, а во согласност со Законот за заштита на амбиенталниот воздух. Одлука од Град Скопје за превземање на краткорочни мерки следува по добиено известување од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање“, посочи Арсовска на денешната прес-конференција.

Градоначалничката дополни и дека дивите депонии постојано ги чистат, а како што рече, се зголемуваат и субвенциите за алтернативен превоз, се воведува ред во јавниот превоз во кој повеќе нема да можат да партиципираат возила кои немаат минимум ЕУРО 4 стандарди со цел намалување нa загадувањето од овие возила.

Истовремено е зајакнат инспекцискиот надзор на инсталациите под надлежност на Град Скопје и правни лица со Б интегрирани еколошки дозволи, се врши засилена контрола на градилиштата, односно возилата што излегуваат од градилиштата заради контрола на прашина.

Во изминатата година, градот Скопје има изречено казни од 12 до 88 илјади евра за правни лица и соодветни казни против физички лица кои се затекнати како неправилно одлагаат отпад и го прекршуваат законот.

Арсовска тврди дека детектирале над 1000 субјекти кои треба да подлежат на интегрирани еколошки дозволи. Рече и дека од 2006 година кога со Законот за животна средина е започнат процесот на контрола на загадување, до овој момент во градот Скопје се регистирани само 30 правни лица, иако како што тврди постојат најмалку 1.000 кои морале да бидат регистрирани и контролирани.

Таа ги повика компаниите кои имаат обврска според овој закон, во наредните 30 дена да достават елаборати за управување со загадувањето и да аплицираат за Б интегрирана еколошка дозвола. „Градот ќе ги превземе сите законски можности и нема да амнестира никој кој ќе биде затекнат дека врши дејност без соодветната еколошка дозвола и со тоа го нарушува квалитетот на животната средина и го загрозува здравјето на скопјани“, рече градоначалничката.