Сојузот на Средношколци на РСМ реагира на лажните вести за бојкот на наставата поради дигитализацијата на учебниците. Сојузот го пишува следното:
РЕАКЦИЈА ПО ЛАЖНИОТ БОЈКОТ НА „СРЕДНОШКОЛЦИТЕ“ / REAGIMI PAS BOJKOTIT TË RREMË TË “NXËNËSVE”
Гледајќи ги многуте написи по медиумите кои велат дека средношколците организираат бојкот на наставата поради дигитализацијата на учениците, Сојузот на средношколци објаснува дека средношколците не организираат никаков бојкот, туку тоа се одредени групи кои манипулираат со јавноста. Сојузот никогаш не организирал ниту пак повикал на бојкот поради дигитализацијата на учебниците.
Најпрвин, мораме да кажеме дека нема потреба од такви појави. Дигитализацијата на учебниците се однесува на само на IV одделение, според нашите информации. Само учебниците за IV одделение ќе бидат дигитални од септември, а многу години ќе поминат додека отпочне процесот на дигитализирањето на наставните материјали во средното образование.
Наш став е дека секој ученик треба да го има правото да избере од каков учебник сака да учи. Но, ваквите повици за бојкот ги манипулираат и им штетат на средношколците. Многу ученици денес беа изманипулирани од страна на ваквите групи без да знаат за што точно се бојкотира или кој го организира тоа, затоа ги повикуваме образовните власти да ги оправдаат изостаноците.
Ученици, овој бојкот е лажен и беспредметен!
Duke parë artikujt e shumtë në media që thonë se nxënësit e shkollave të mesme organizojnë bojkot të orëve, kundër dixhitalizimit të librave, UNSHM njofton se nxënësit e shkollave së mesme nuk janë duke organizuar asnjë lloj bojkoti, por ata janë vetëm disa grupe të caktuara që manipulojnë me opinionin publik.
Së pari, duhet të themi se nuk kemi nevojë për thirrje të tilla. Sipas informacionit tonë, Dixhitalizimi i librave shkollorë i referohet vetëm klasës IV. Vetëm librat shkollorë të klasës IV do të jenë dixhitalë nga shtatori dhe do të kalojnë shumë vite para se të fillojë procesi i dixhitalizimit të materialeve mësimore në arsimin e mesëm.
Qëndrimi ynë është që çdo NXËNËS duhet të ketë të drejtën të zgjedhë se cilin libër shkollor dëshiron të mësojë. Por thirrjet e tilla për bojkot, i manipulojnë dhe dëmtojnë vetëm nxënësit e shkollave të mesme. Shumë nxënës sot janë manipuluar nga grupe të tilla pa ditur saktësisht se çfarë po bojkotohet ose kush e organizon atë, kështu që ne u bëjmë thirrje autoriteteve të arsimit, urgjentisht të JUSTIFIKOJNË mungesat.
Nxënës të dashur, ky bojkot është i rremë dhe i pakuptimtë!