Управниот суд со одлука во корист на Владата на Република Северна Македонија со која едностраното раскинување на договорот за рудникот „Казандол“ се оценува како законито. Тужбата на друштвото за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“ ДОО увоз-извоз Скопје е одбиена како неоснована.

Во пресудата се вели дека, врз основа на правилно и целосно утврдена фактичка состојба, Владата правилно го применила и материјалното право при едностраниот раскин на договорот за концесија со тужителот „Сардич МЦ“.

„Причините се сметаат за основани бидејќи концесионерот во рок од две години до денот на доделувањето на концесијата во смисла на членот 13, став 1 од договорот, не ги исполнил обврските да изгради постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50 проценти од експлоатираната руда и по две години од почнување со експлоатација на вториот рудник да изгради фабрика за производство на финални производи од катоден бакар со капацитет најмалку еднаков на годишниот капацитет на постројката за експлоатација на катоден бакар“ се вели во соопштението на Владата по одлуката на Управниот суд.

Фактите, се вели во владиниот допис, се утврдени согласно Законот за минерални суровини, Законот за концесии и јавно-приватно партнерство и Договорот за концесија за деталчни геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол“, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран што двете страни го потпишаа на 27 мај во 2015 година.

Владата на Република Северна Македонија, на крај од соопштението, нагласува дека останува на својот став за поддршка на инвестициите во земјата и создава клима за економски просперитет и квалитет, но исклучиво согласно утврдените законски норми и прописи.