Прекумерното користење на следењето на комуникациите се почесто се злоупотребува, рече републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски, на денешната меѓународна конференција „Следење на комуникациите – законска рамка и искуства, улогата на јавниот обвинител“ која се одржува во Скопје

„Прекумерното користење на ова исклучително ефикасно средство за борба против организираниот криминал, корупцијата и тероризмот од една страна, но и средство со кое директно се задира во основните човекови права од друга страна, се почесто се злоупотребува. Сведоци сме на обелоденување на тешки злоупотреби на агенциите за разузнавање на овој вид опрема и нивно незаконско користење најчесто со политички цели. Токму нелегалното следење на комуникациите во Република Македонија придонесе нашата држава да се соочи со сериозна општествена криза“, рече Зврлевски.

Тој додаде дека примената на посебни истражни мерки, особено следењето на комуникациите како начин за обезбедување на докази во кривичната постапка за гонење на сериозен вид криминал и зачувување на безбедноста на државата претставува предизвик со кој се повеќе се соочуваат јавните обвинители при своето работење.

Зврлевски вели дека обвинителите со носење на новиот закон за кривична постапка добиле многу поголеми овластувања од претходно, на пример, да спроведува посебни истражни мерки, но како што додаде тој, ова законско решение останало на хартија.

Тој посочи дека иако овластени органи за следење на комуникациите се Јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и Царинската управа, фактички тоа остана во рацете на МВР бидејќи до денеска тие исклучиво ја поседуваат потребната опрема.

Претседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски рече дека Република Македонија ги следи глобалните трендови во справувањето со организираниот криминал и на полето на реформата на казненото право усвои измени во насока на приближување на казнено-правниот систем до европските стандарди.

„Посебните истражни мерки претставуваат ефикасен правен инструмент во борбата против организираниот криминал и корупција. При нивното дефинирање особено е битно да се води сметка за рамнотежа меѓу слободите и правата на човекот и граѓанинот од една и ефикасноста во справувањето на најефикасните облици на криминал од друга страна. Посебните истражни мерки дефинирани во новиот закон се целосно усогласени со меѓународните стандарди и пракси во оваа област. Нивната примена е битно ограничена и истите се применуваат само тогаш кога е веројатно дека ќе се обезбедат податоци и докази неопходно за успешно водење на кривичната постапка“, истакна Вангеловски.