Первертираниот паралелизам во македонскиот НВО сектор

„Со веќе познатиот манир на вулгаризирање во граѓанското општество се воспоставија своевидни пандани на граѓански организации со цел, поништување на улогата што ја имаат невладините организации“